top of page
 1. Üldised müügitingimused

  1. Käesolevad müügitingimused on Sleepdrive OÜ (registrikood 16611740), asukohaga Lumimarja 4, Tartu, Tartumaa, 51011, e-post info@sleepdrive.ee (Veebipood) ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu lahutamatu osa.

  2. Lisaks müügitingimustele reguleerib Kliendi ja Veebipoe vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtiv võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus (TKS) ja muud pooltevahelist õigussuhet muul viisil reguleerivad õigusaktid.

  3. Müügitingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

   1. Veebipood – veebilehel sleepdrive.ee asuv veebipood;

   2. Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Veebipoest Teenust;

   3. Teenus – Veebipoe kaudu kättesaadavaks tehtud veebiseminar, mida Klient saab Veebipoes oma Kasutajakontoga sisse logides tarbida (vaadata), kuid mitte alla laadida;

   4. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis Veebipoel tekib Kliendi poolt Veebipoes Teenust ja Kaupa tellides;

   5. Isikuandmete töötlemine – igasugune Kliendi Isikuandmetega tehtav toiming, sh kuid mitte ainult kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavetest vahenditest;

   6. Kasutajakonto – Kliendi personaalne kasutajakonto, mis annab ligipääsu Veebipoele, mille kaudu Klient saab Veebipoest Teenust ja Kaupa tellida ja mis annab Kliendile Veebipoes pakutavale Teenusele ligipääsu ning mille kaudu Klient ennast identifitseerib.

   7. Tarbija – füüsilisest isikust Klient.

   8. Kinnitus – Kliendile vahetult pärast Lepingu sõlmimist edastatav teade, mis sisaldab teavet Müügitingimuste, Lepingu ja Teenuse üksikasjade kohta.

   9. Leping – Veebipoe ja Kliendi vahel Teenuse osutamiseks Veebipoe vahendusel sõlmitud leping.

  4. Veebipoel on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse veebilehel: sleepdrive.ee/muugiinfo/ Müügitingimuste muutmisest teavitab Veebipood Kliente sama veebilehe kaudu ette vähemalt üks (1) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.

 2. Hinnainfo

  1. Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  2. Hinnad kehtivad tellimuse tegemisest kuni kokkulepitud maksetähtaja aegumiseni.

  3. Veebipood jätab endale õiguse teha hindades muudatusi. Muudatused kajastatakse Veebipoes.

  4. Veebipood informeerib Klienti tellimisprotsessi alguses nii Teenuse hinnast kui ka vastuvõetavatest maksevahenditest.

 3. Lepingu sõlmimine ja Teenuse tellimine

  1. Teenuse tellimiseks tuleb soovitud veebiseminar lisada ostukorvi ja järgida Veebipoes ettenähtud juhiseid.

  2. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist tuleb Kliendil kontrollida täidetud andmeväljadel oleva informatsiooni tõesust ja veenduda ostukorvi sisu õigsuses. Tellimuse kinnitamisega avaldab ja kinnitab Klient, et tutvunud Müügitingimustega, on nende sisust aru saanud ning nõustub nendega.

  3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole või makse sooritamisel makselingi kaudu.

  4. Lepingu jõustumisel saadetase Kliendile kinnitus Lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus sisaldab muuhulgas teavet digitaalses vormis koostatud ja edastatud Teenuse (veebiseminar) kasutusviisi kohta, selle suhtes rakendatavad tehnilised kaitsemeetmed ning selle ühilduvus ja koostalitusvõime riist- ja tarkvaraga, mida Veebipood teab või peab teadma, ning samuti teavet selle kohta, et Lepingu sõlmimisega annab Tarbija nõusoleku digitaalse sisu (veebiseminar) üleandmiseks ja tarbimiseks ja kinnitab, et kaotab sellega taganemisõiguse.

 4. Tellimuse täitmine

  1. Leping loetakse täidetuks ja Teenus edastatuks kui Veebipood on Kliendile veebiseminari tarbimise kättesaadavaks teinud ning edastamist alustanud.

  2. Kasutajakonto on mõeldud vaid personaalseks kasutamiseks ning Kasutajakonto kasutamist võimaldavaid andmeid ole lubatud edastada teistele isikutele, sh pereliikmetele.

  3. Kasutajakonto andmete kolmandatele isikutele edastamine ja seeläbi veebiseminari sisu kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine või veebiseminari teadlik õigusteta kasutamine on oluline Müügitingimuste rikkumine. Põhjendatud kahtluse korral on Veebipoel õigus Kasutajakonto peatada või sulgeda. Korduva rikkumise korral on Veebipoel õigus nõuda Kliendilt vastavalt õigustamata kasutamise mahule hüvitist (minimaalselt kolmekordse veebiseminari tasu ulatuses).

 5. Intellektuaalne omand

  1. Teenuse osutamise raames kättesaadavaks tehtud veebiseminarid (sh nende sisu tervikuna ja osaliselt) on autoriõigustega kaitstavaks teoseks, mille autori varalised õigused kuuluvad Veebipoele.

  2. Veebiseminari kopeerimine, levitamine ja muul moel kasutamine (sh töötlemine) on ilma Veebipoe eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Veebiseminare on lubatud kasutada üksnes isiklikuks kasutamiseks ning nende mistahes muul viisil (sh kuid mitte ainult ärilisel eesmärgil) kasutamine on keelatud. Seega ei tohi ilma Veebipoe eelneva kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta Veebiseminare kopeerida, avaldada ega ühelgi muul viisil ühelegi kolmandale isikule kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal. Sh kuid mitte ainult on keelatud veebiseminaride automaatne või mitte-automaatne allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti veebiseminari edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sh edastamine allalaadimiseks.

  3. Käesolevas punktis toodud autoriõiguste rikkumise korral on Veebipoel õigus nõuda leppetrahvi 5000 eurot igakordse rikkumise eest.

 6. Isikuandmete töötlemise kord

  1. Veebipood on Isikuandmete vastutav töötleja.

  2. Isikuandmed saab Veebipood tulenevalt Kliendi poolt Veebipoes Teenuste ja Kaupade tellimisest. Teenusepakkuja töötleb järgmiseid Isikuandmete kategooriaid:

   1. Kliendi tuvastamist võimaldavad andmed, sh kuid mitte ainult ees- ja perekonnanimi;

   2. Kontaktandmed – e-mail, telefon;

   3. Kommunikatsiooniandmed – nt andmed, mis kogutakse siis, kui Klient suhtleb Veebipoega e-posti või teiste suhtlusmehhanismide kaudu.

  3. Veebipood töötleb Isikuandmeid alljärgnevaid põhimõtteid järgides:

   1. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Müügitingimuste, asjakohaste õigusaktidega ning ka muudes Veebipoe ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingus sätestatud tingimustel;

   2. Veebipood kogub ja töötleb Isikuandmeid üksnes Müügitingimustes nimetatud eesmärkidel;

   3. Veebipood kogub Isikuandmeid, mis on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik Müügitingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks ja õiged ja ajakohased;

   4. Veebipood säilitab Isikuandmeid üksnes nii kaua kui Müügitingimustes sätestatud eesmärkidel on tarvis;

   5. Veebipood kohaldab asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

  4. Veebipood töötleb Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

   1. Lepingu täitmiseks (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (b)), sh ka Lepingu sõlmimise eesmärgil;

   2. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

   3. nõusoleku alusel turunduslikel eesmärkidel (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (a)) – saatmaks Klientidele Veebipoe Kaupadest ja Teenustest turundusliku sisuga e-kirju;

   4. õigustatud huvi alusel, sh analüütilised eesmärgid (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (f)) – saamaks paremini aru Klientide eelistustest ning ootustest. Veebipood ei analüüsi Kliendi isiklikke eelistusi.

  5. Veebipood ei töötle Isikuandmeid profileerimise või muu automatiseeritud otsustamise eesmärgil.

  6. Isikuandmete töötlemisel võib Veebipood edastada isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

   1. avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele Veebipood on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;

   2. audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;

   3. nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid (sh täitur ja saneerija);

   4. serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad Veebipoe andmeid servereitesse/pilve;

   5. suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Kliendi ja Veebipoe vahelist suhtlust;

   6. muud ettevõtte teenuste osutamisega seotud osapooled (nt makseteenusepakkujad);

  7. Müügitingimuste p-s 7.6 viidatud koostööpartnerid võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool, kuid Veebipood veendub, et serverid/pilveteenused, kus partnerid isikuandmeid hoiavad asuvad igal juhul Euroopa Majanduspiirkonnas.

  8. Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele, rakendab Veebipood järgmisi turvameetmeid:

   1. Kolmanda isikuga sõlmitakse isikuandmete töötlemise lepingu;

   2. Veebipood veendub, et selline kolmas isik võtab endale kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks Isikuandmete kaitse vastavalt Müügitingimustele ning asjakohastele õigusaktidele;

   3. Veebipood veendub, et Isikuandmeid ei edastata riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud kui riike, kus on piisav andmekaitse tase;

  9. Veebipood ei pea Kasutustingimuste p-s 7.8 viidatud turvameetmeid rakendama juhul, kui jagab Isikuandmeid avaliku võimu kandjatele, kellele Veebipood on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud Isikuandmeid väljastama.

  10. Isikuandmete säilitamisel lähtub Veebipood järgmistest põhimõtetest:

   1. Veebipood ei töötle ega säilita Isikuandmeid kauem kui vajalik.

   2. Isikuandmete säilitamise periood võib põhineda Lepingul, Veebipoe õigustatud huvil või ka näiteks kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu vastased õigusaktid või näiteks kohustuse täitmisega seotud aegumistähtajad). 

   3. Üldjuhul säilitab Veebipood Isikuandmeid järgmiste perioodide vältel:

   4. Tehinguandmed – 13 aastat pärast Lepingu lõpetamist (nõuete aegumine + mõistlik aeg olenevalt Kaubast/Teenusest).

   5. Ülaltoodud perioodide möödumisel Isikuandmed kustutatakse.

   6. Veebipood hoiab Isikuandmeid serverites/pilves, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.

  11. Andmete töötlemisel nõusoleku alusel lähtub Veebipood järgmistest põhimõtetest:

   1. Veebipood ei töötle Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, kui Klient ei ole selleks andnud eelnevalt oma nõusolekut või kui Klient on selle tagasi võtnud;

   2. Juhul kui Veebipood soovib töödelda Isikuandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis vajab nõusolekut, siis ei töötle Veebipood Isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui on saanud Kliendilt selleks vastava nõusoleku;

   3. Klient saab nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kuid nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

  12. Seoses Isikuandmete töötlemisega, on Klientidel järgmised õigused:

   1. Õigus teabele – Kliendil on õigus saada Müügitingimustes sätestatud teavet. Müügitingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav sleepdrive.ee.   

   2. Õigus andmetega tutvuda – Kliendil on õigus nõuda, et Veebipood annaks talle koopia Isikuandmetest, mida Veebipood töötleb (Kliendi enda esitatud andmed);

   3. Õigus andmete parandamisele – Kliendil on õigus nõuda, et Veebipood parandaks Isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud;

   4. Õigus andmete kustutamisele – Kliendil on õigus nõuda, et Veebipood kustutaks Isikuandmed, välja arvatud juhul, kui Veebipood on asjakohaste õigusaktide või Lepingu alusel kohustatud Isikuandmeid edasi töötlema, või kui Veebipood on Isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutab Veebipood Isikuandmed nii pea, kui Veebipoel pole enam Isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust;

   5. Õigus andmete töötlemise piiramisele – Kliendil on õigus nõuda, et Veebipood piiraks Isikuandmete töötlemist, kui Isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui Isikuandmete töötlemine on õigusvastane;

   6. Õigus andmete ülekandmisele – Kliendil on õigus nõuda, et Veebipood annaks Kliendile või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Kliendi poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille Klient ise on Veebipoele esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku või Lepingu alusel;

   7. Õigus esitada vastuväiteid – Kliendil on õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, kui leiab, et Veebipoel puudub Isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Kliendi nõusolekul, võib Klient alati oma nõusoleku tagasi võtta;

   8. Õigus esitada kaebus – Kliendil on õigus esitada oma Isikuandmete töötlemise osas kaebus;

  13. Kasutaja saab p-s 7.12 viidatud õigusi kasutada, saates vastavasisulise kirja punktis 7.14 toodud juhistele tuginedes. Veebipood annab endast parima, et vastata Kliendi taotlusele ühe kuu jooksul Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel. Juhul, kui see pole Veebipoele esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades võimalik, siis on Veebipoel Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel õigus vastata ka hiljemalt kahe kuu jooksul.

  14. Kui Klient on seoses Isikuandmete töötlemisega seonduvaid päringuid, taotlusi, kaebusi, saab need edastada aadressil info@sleepdrive.ee. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kaebused on võimalik esitada ka Andmekaitse Inspektsioonile.

  15. Veebipoed võib aeg-ajalt käesolevaid andmete töötlemise tingimusi muuta. Nende uuendamisel teavitatakse Kliente kodulehe sleepdrive.ee vahendusel. Juhul, kui uued Müügitingimused viitavad isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Kliendi nõusolekut, siis ei töötle Veebipood Kliendi Isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui on saanud Isikuandmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

 7. Vastutus

  1. Veebipood osutab Teenust „nii nagu on“ põhimõttel. Tegemist ei ole tervishoiuteenuse osutamisega.

  2. Veebipoel on õigus katkestada Kliendi ligipääs Teenusele ja soetatud veebiseminarile, Teenuse vigade, häirete või tõrgete korral.

  3. Veebipoe vastutus Kliendi ees on piiratud konkreetse Lepingu ja selle alusel soetatud Teenuse hinnaga ning Veebipood vastutab üksnes süülise rikkumise korral.

  4. Kliendil on õigus Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 8. Pretensioonide esitamise kord

  1. Kui Kliendil on Veebipoe ja osutatud Teenuse osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile info@sleepdrive.ee.

  2. Kui Tarbija ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tarbijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tarbija ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

 9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

  1. Juhul kui mõni Müügitingimustes olev säte osutub kehtetuks selle vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud osas Müügitingimuste kehtivust.

  2. Lepingust tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  3. Tekkinud lahkhelid lahendatakse osapooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöördutakse vaidluse lahendamiseks lisaks p-s 9.2 viidatud juhtudele ka Harju Maakohtusse, kui seadusest ei tulene teisiti.

bottom of page